Kiểm tra trạng thái máy chủ trực tuyến.

Kiểm tra trạng thái máy chủ, xem nó có trực tuyến không và Mã HTTP có phải là 200 không.

Kiểm tra trạng thái máy chủ trực tuyến.Mã http 200 cho biết rằng yêu cầu đã được hoàn thành và được máy chủ nhận.

Mã trạng thái 200: OK. Đây là phản hồi bình thường và thường xuyên trong cuộc trò chuyện giữa máy chủ và trình duyệt, vì nó cho biết rằng mọi thứ đều ổn: tất cả dữ liệu được yêu cầu đã được nhận dạng trên máy chủ web và được truyền đến máy khách mà không gặp bất kỳ sự cố nào. Khách truy cập, bot và trình thu thập dữ liệu sẽ không nhận thấy bất kỳ lỗi nào và sẽ điều hướng qua các trang mà không gặp bất kỳ sự cố nào.

Chúng tôi nhận được mã trạng thái 200 khi tài nguyên mà máy khách yêu cầu có sẵn và được máy chủ phân bổ thành công. Điều cần thiết là đảm bảo rằng tất cả các trang trên trang web của bạn hoặc ít nhất là các trang chiến lược nhất, phản hồi với trạng thái 200. Chỉ bằng cách này, chúng tôi mới có thể đảm bảo rằng các trang có thể truy cập được và do đó có thể lập chỉ mục bởi các trình thu thập dữ liệu. Tóm lại, trạng thái 200 là tín hiệu đang chạy.

Với thông báo này, máy chủ web sẽ thông báo cho trình duyệt nếu yêu cầu thành công, nếu xảy ra lỗi hoặc nếu cần xác thực. Mã trạng thái HTTP là một phần quan trọng của thông báo máy chủ web và được tự động thêm vào tiêu đề của mọi phản hồi http từ máy chủ. Người dùng thường chỉ nhận được mã trạng thái http ở dạng trang html được tạo tự động, trong trường hợp máy chủ web không thực hiện được yêu cầu của khách hàng hoặc dữ liệu trang web không thể gửi được.


fabio chito

Webmaster Freelance

Quando chiudi una porta nella tua vita e rinunci a un progetto, potresti perdere il successo di pochi centimetri. Lo stesso si può dire per qualsiasi sconfitta o fallimento. Le persone di successo vanno avanti quando sono vicine al fallimento.