Đọc tiêu đề HTTP.

Công cụ này cho phép bạn kiểm tra các tiêu đề HTTP mà máy chủ web tạo ra khi nó yêu cầu một URL.

Đọc tiêu đề HTTP.Những tiêu đề khác nhau có thể xuất hiện trong một yêu cầu HTTP.

Tiêu đề có thể được sắp xếp theo chủ đề bằng giao thức HTTP.

Thuật ngữ này đề cập đến bất kỳ tiêu đề nào xuất hiện trong cả yêu cầu và phản hồi, bất kể nội dung có thể được bao gồm trong phần nội dung.

Khi một trình duyệt gửi một yêu cầu đến một trang web, nó sẽ bao gồm một tiêu đề chứa thông tin bổ sung về tài nguyên được yêu cầu hoặc về chính trình duyệt. Tiêu đề này được gọi là Tiêu đề Yêu cầu và chứa thông tin về tài nguyên được yêu cầu và Tác nhân người dùng của trình duyệt.

Khi một máy chủ web gửi dữ liệu đến máy khách, nó sẽ thêm một tiêu đề bổ sung vào phản hồi. Tiêu đề này bao gồm thông tin về vị trí của dữ liệu hoặc về chính máy chủ web. Thêm tiêu đề HTTP vào một trang web có thể cải thiện đáng kể tốc độ tải của nó.

Một số mã tiêu đề, chẳng hạn như mã trạng thái hoặc chỉ thị bộ nhớ đệm của trình duyệt, được tìm thấy trong tiêu đề phản hồi.
Thông tin bổ sung về nội dung của thực thể có thể được tìm thấy trong tiêu đề của nó, thường được đánh dấu là tiêu đề của thực thể. Một số ví dụ về tiêu đề chứa thông tin này bao gồm kiểu MIME hoặc độ dài của nội dung.


fabio chito

Webmaster Freelance

Quando chiudi una porta nella tua vita e rinunci a un progetto, potresti perdere il successo di pochi centimetri. Lo stesso si può dire per qualsiasi sconfitta o fallimento. Le persone di successo vanno avanti quando sono vicine al fallimento.